I. Definicje

Usługodawca – Konfeo Macuk, Łapiński spółka jawna, z siedzibą przy ul. Cylkowskiego 11A/15, 81-465 Gdynia, NIP: 5862312651, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000650991.

WETEA – serwis internetowy WETEA znajdujący się pod adresem https://www.wetea.pl. W dalszej części niniejszego dokumentu oznaczony również zamiennie jako SERWIS.

Regulamin – niniejszy dokument, regulujący zasady korzystania z WETEA.

Admin – Usługodawca lub osoby upoważnione do administrowania serwisem WETEA i jego rozbudowy, działające na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Usługodawcę.

Administrator Danych Osobowych – podmiot, o którym mowa w art.  4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik – osoba korzystająca z WETEA. Użytkownikami SERWISU mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownik może być Klientem Serwisu.

Klient – Użytkownik SERWISU, na rzecz którego Usługodawca świadczy płatne usługi drogą elektroniczną. Klientami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Klient jest jednocześnie Użytkownikiem Serwisu.

Opiekun – opiekun jednego lub większej liczby Zwierząt, korzystający z usług Klienta.

Zwierzę – podopieczny Opiekuna.

Umowa – umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną, polegających na udostępnianiu SERWISU umożliwiającego gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Opiekunów, informacji o przeprowadzonych na Zwierzętach procedurach profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych.

Konto – miejsce w WETEA, przydzielone danemu Użytkownikowi po dokonaniu rejestracji. W ramach przydzielonego miejsca Użytkownik może korzystać z usług świadczonych w SERWISIE.

Polityka Prywatności – dokument znajdujący się pod adresem https://www.wetea.pl/polityka-prywatnosci/, określający zasady ochrony danych udostępnianych przez Użytkowników w ramach korzystania z WETEA.

Cennik – dokument znajdujący się pod adresem https://www.wetea.pl/cennik/, określający zasady płatności za usługi świadczone za pośrednictwem WETEA na rzecz Użytkowników na podstawie Umowy.

Login – unikalny identyfikator Użytkownika, za pomocą którego uzyskuje on dostęp do WETEA. Funkcję Loginu pełni adres e-mail Użytkownika, użyty podczas rejestracji w SERWISIE.

Licencja – niewyłączna, nieodpłatna licencja udzielana Usługodawcy na korzystanie z treści chronionych przepisami prawa, dotyczących praw własności intelektualnej, w szczególności chronionych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83 ze zm.). Zasady udzielania licencji określone są w Regulaminie.

II. Techniczne warunki korzystania z SERWISU

 1. SERWIS umożliwia Klientom, którzy zawarli z Usługodawcą Umowę, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Opiekunów oraz gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących procedur profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych zastosowanych na Zwierzętach.
 2. Klient ma możliwość zaproszenia innych Użytkowników do korzystania z SERWISU poprzez nadanie im uprawnień do korzystania z jego Konta.
 3. Aby korzystać z SERWISU każdy Użytkownik musi posiadać dostęp do internetu oraz przeglądarkę internetową. SERWIS jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.
 4. Do korzystania z SERWISU niezbędna jest również włączona obsługa języka JavaScript w przeglądarce internetowej Użytkownika oraz włączenie obsługi cookies.
 5. Minimalna rozdzielczość wyświetlania strony SERWISU to 1024×768 pikseli, optymalna rozdzielczość wyświetlania strony SERWISU wynosi 1280 x 800 pikseli.
 6. Do kontaktu z Usługodawcą oraz otrzymywania komunikatów systemowych z SERWISU, Użytkownik powinien posiadać adres e-mail i dostęp do programu właściwego do obsługi poczty elektronicznej.

III. Ogólne warunki korzystania z SERWISU

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Rejestrowanie się w SERWISIE w charakterze wymaga akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale brak akceptacji uniemożliwi prawidłowe korzystanie z usług oferowanych przez Usługodawcę.
 3. Zasady świadczenia usług na rzecz Klientów zostały określone w pkt. IV, zaś zasady korzystania z SERWISU przez Użytkowników w pkt. V niniejszego Regulaminu.
 4. Z tytułu świadczenia usług na rzecz Klienta pobierane są opłaty na zasadach określonych w Regulaminie oraz Cenniku.
 5. Dokonując rejestracji w SERWISIE, Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. Użytkownik może dokonać rejestracji tylko jednego Konta na jeden adres e-mail.
 7. Zakazuje się udostępniania swojego Loginu osobom trzecim, oraz korzystania z Loginów innych Użytkowników.
 8. Działania, które mogą zakłócić bądź utrudnić funkcjonowanie SERWISU są zabronione. Jeżeli takie działania zostaną stwierdzone, Admin ma prawo zablokować dostęp do Konta Użytkownika, dopuszczającego się przedmiotowych działań.
 9. Użytkownikowi nie wolno gromadzić zawartych w SERWISIE informacji o innych Użytkownikach, w celu przetwarzania ich danych osobowych bez zgody Użytkownika, którego dotyczą przedmiotowe informacje, za wyjątkiem sytuacji, w której gromadzenie informacji jest zgodne z przepisami prawa i Regulaminem.
 10. Treści zamieszczane przez Użytkownika w serwisie nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie mogą naruszać praw własności intelektualnej, dóbr osobistych oraz prawa do wizerunku osób trzecich.
 11. Użytkownikowi korzystającemu z SERWISU zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub istotnej co do jakości lub ilości części bazy danych SERWISU nieprzypisanej do jego Konta. Użytkownik nie może w sposób systematyczny i powtarzający się pobierać lub wtórnie wykorzystywać zawartości bazy danych SERWISU nieprzypisanej do jego Konta. Za pobranie istotnej części bazy danych SERWISU nie uważa się pobrania przez Klienta danych Opiekunów i ich Zwierząt przypisanych do jego Konta.
 12. Admin ma prawo do wysyłania wszystkim Użytkownikom wiadomości z powiadomieniami o zmianach w SERWISIE, w szczególności przerwach technicznych w działaniu SERWISU, zmianach w Regulaminie, nowych treściach publikowanych w SERWISIE oraz powiadomień o nowych komunikatach i zdarzeniach w SERWISIE.
 13. Użytkownik ma możliwość żądania usunięcia swoich danych z SERWISU w każdym czasie. Zasady usuwania danych dotyczących Użytkowników określone są w pkt. V Regulaminu, zaś zasady usuwania danych dotyczących Klientów – w pkt. V Regulaminu.

IV. Klient – zawarcie Umowy z Usługodawcą

 1. Użytkownik SERWISU, który chce skorzystać z możliwości gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Opiekunów oraz informacji o ich Zwierzętach na swoim Koncie, może zgłosić Usługodawcy chęć zawarcia Umowy.
 2. Oświadczenie o woli zawarcie Umowy może zostać złożone jedynie przez Użytkownika, który dokonał rejestracji w SERWISIE. W tym celu niezbędne jest założenie placówki weterynaryjnej poprzez kliknięcie przycisku „Utwórz placówkę” i podanie nazwy firmy Użytkownika, adresu siedziby i numeru NIP, telefonu kontaktowego, firmowego adresu e-mail. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale nie podanie danych może uniemożliwić korzystanie z SERWISU.
 3. Rejestrację uważa się za dokonaną z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika, która następuje w drodze kliknięcia w link aktywacyjny, otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail, podany przy rejestracji.
 4. Dokonując rejestracji Konta Użytkownik oświadcza, że:
  • zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu oraz treść Polityki Prywatności,
  • dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe,
  • wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych komunikatach w SERWISIE, powiadomień o nowych treściach opublikowanych w SERWISIE, przerwach technicznych w działaniu SERWISU, zmianach w Regulaminie itp., związanych z korzystaniem z SERWISU.
 5. Użytkownik dokonując rejestracji Konta, może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Usługodawcy i partnerów Usługodawcy. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest fakultatywne.
 6. Klient nie jest uprawniony do żądania od Opiekunów podania danych osobowych, o których mowa w art., 9 Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE to jest danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Usługodawca ani Admin nie ponoszą odpowiedzialności za fakt zbierania przedmiotowych danych przez Klienta.
 7. Wysokość opłat jest określona w Cenniku: https://www.wetea.pl/cennik/.
 8. Usługodawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich Klientów, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez komunikat w SERWISIE o planowanej zmianie Cennika nie później niż na dwa tygodnie przed planowaną zmianą, chyba że zmiana dotyczy jedynie wprowadzenia promocji polegającej na obniżeniu kosztów świadczenia usług na rzecz Klientów.
 9. W wypadku zmiany Cennika, Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę z trzydniowym terminem wypowiedzenia, przypadającym najpóźniej na dzień poprzedzający dzień zmiany Cennika, chyba że zmiana dotyczy wprowadzenia jedynie promocji polegającej na obniżeniu kosztów świadczenia usług na rzecz Klientów. Wypowiedzenie może zostać dokonane pisemnie, lub drogą elektroniczną, poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres poczty elektronicznej Usługodawcy info@wetea.pl.
 10. Płatność na rzecz Usługodawcy za świadczone na rzecz Klienta usługi następuje w formie przedpłaty, w cyklach miesięcznych lub rocznym.
 11. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT przez Usługodawcę bez podpisu Klienta.
 12. Klient wyraża zgodę na przesyłanie na adres e-mail faktur VAT drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 13. Klient ma prawo żądać usunięcia jego Konta z serwisu w każdym czasie, poprzez zgłoszenie żądania Adminowi na adres info@wetea.pl. Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Usługodawcy.

V. Użytkownik – funkcjonalności SERWISU

 1. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z funkcjonalności SERWISU w ramach uprawnień nadanych mu przez Klienta.
 2. Zakładając Konto w WETEA Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu oświadcza, że:
  • zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu oraz treść Polityki Prywatności,
  • dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe,
  • wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych treściach opublikowanych w serwisie, przerwach technicznych w działaniu SERWISU, zmianach w Regulaminie itp., związanych z korzystaniem z SERWISU.
 3. Użytkownik dokonując rejestracji Konta, może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Usługodawcy i partnerów Usługodawcy. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest fakultatywne.
 4. Użytkownik ma prawo usunięcia dotyczących go danych z SERWISU poprzez zgłoszenie żądania usunięcia danych Adminowi na adres info@wetea.pl oraz Klientowi, na adres podany przez Klienta.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkowników, w szczególności za okoliczności związane ze świadczeniem usług na rzecz Opiekunów i ich Zwierząt. Admin nie pośredniczy w zawieraniu umów pomiędzy Klientem a Użytkownikiem, ani nie jest stroną takich umów, a jedynie umożliwia Klientowi zarządzanie gabinetem weterynaryjnym za pośrednictwem funkcji oferowanych w SERWISIE.

VI. Ochrona prywatności

Ze względu na swoją funkcjonalność SERWIS gromadzi dane osobowe Użytkowników, występując jako Administrator Danych Osobowych lub w imieniu ADO jako Podmiot Przetwarzający (Procesor) na zasadach określonych w niniejszym regulaminie opisanych poniżej.

Dane osobowe udostępniane podczas zakładania Konta Użytkownika:

 1. Administratorem Danych Osobowych, udostępnionych przez Użytkowników i Opiekunów, są Klienci.
 2. SERWIS przetwarza dane osobowe w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
 3. Dane osobowe przekazywane w trakcie zakładania Konta oraz w trakcie korzystania z SERWISU przez Użytkownika będą służyły tylko i wyłącznie do zawarcia, modyfikacji bądź rozwiązania umowy o korzystanie z SERWISU oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z zawartą umową.
 4. Podczas zakładania Konta Użytkownik podaje następujące dane: imię, nazwisko i adres e-mail. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, ale nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z usług SERWISU.
 5. Założenie Konta w WETEA wymaga, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa:
  • zapoznania się z informacjami wymaganymi przez art. 13 RODO
  • akceptacji regulaminu i polityki prywatności
  • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 6. SERWIS w imieniu Administratora Danych Osobowych:
  • umożliwia rejestrację konta Użytkownika
  • zbiera dane osobowe podczas rejestracji Uczestnika
  • gromadzi wymagane przez prawo zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe Klienta udostępniane w celu korzystania z płatnych funkcji SERWISU.

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów jest Konfeo Macuk, Łapiński Sp. J., z siedzibą w Gdyni 81-465, ul. Lucjana Cylkowskiego 11A/15, NIP: 5862312651, REGON: 366015653 wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem Nr KRS: 0000650991.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • rejestracji konta Klienta.
  • prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług, w szczególności:
   • obsługi pracy gabinetu weterynaryjnego przy użyciu funkcjonalności systemu WETEA
   • wysyłki poradnika użytkownika i wiadomości informacyjnych związanych z funkcjonowaniem SERWISU
 1. Podczas zakładania Konta Klienta, Użytkownik podaje następujące dane: nazwa firmy, adres firmy, NIP, telefon, firmowy adres e-mail. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, ale nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z usług SERWISU.
 2. Rejestracja na Wydarzenia wymaga poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa:
  • zapoznania się z informacjami wymaganymi przez art. 13 RODO
  • akceptacji regulaminu i polityki prywatności
  • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

VII. Wspólne zasady przetwarzania danych

 1. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane przez Admina w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Przedmiotowe informacje mogą być również wykorzystane przez Admina dla celów statystycznych.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich modyfikacji, uaktualnienia oraz usunięcia.
 3. Admin może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika w przypadkach prawem przewidzianych, w szczególności Admin na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3 w zw. z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) może odmówić usunięcia danych w celu ustalenia odpowiedzialności w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem SERWISU niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami.
 4. W wypadku zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji, Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania aktualizacji przedmiotowych danych w SERWISIE.
 5. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie zawartych umów. Dostęp do bazy danych mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez Admina.
 6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie podmiotom upoważnionym w przypadkach określonych w przepisach prawa.
 7. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 8. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zawarte są w dokumencie Polityki Prywatności, znajdującym się pod adresem https://www.wetea.pl/polityka-prywatnosci/.

VIII. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa zastrzeżone. W szczególności wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne elementy SERWISU w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Usługodawcy lub innym uprawnionym podmiotom. Zawartość SERWISU nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana w celach innych niż użytek osobisty Użytkownika, ani też udostępniana osobom trzecim. SERWIS może zawierać fotografie lub elementy graficzne, do których prawa autorskie posiadają Użytkownicy lub osoby trzecie.
 2. Użytkownik, w szczególności Klient, zapewnia, że zamieszczane w SERWISIE treści oraz sposób korzystania z SERWISU przez Użytkownika nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych. Jednocześnie Użytkownik zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w SERWISIE utworów chronionych prawem autorskim, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem i niniejszym Regulaminem zamieszczenie treści w SERWISIE.
 3. Jeżeli Użytkownik zamieścił w SERWISIE treść zawierającą wizerunek osoby trzeciej, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada upoważnienie tej osoby do wykorzystania jej wizerunku, a zamieszczenie treści w SERWISIE w żaden sposób nie naruszy praw tej osoby.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Usługodawcy za wszelkie szkody, jakie Usługodawca poniósł w związku z zamieszczeniem w SERWISIE treści opublikowanych przez Użytkownika.

IX. Zablokowanie i usunięcie Konta

 1. Admin ma prawo zablokować bądź usunąć Konto stworzone przez Użytkownika, który nie przestrzega Regulaminu, przepisów prawa, prowadzi działalność naruszającą dobre imię i renomę SERWISU lub zachowuje się w sposób utrudniający innym Użytkownikom korzystanie z SERWISU.
 2. Admin ma prawo zablokować Konto w wypadku, gdy Użytkownik/Klient opóźnia się z płatnością za usługi świadczone przez Usługodawcę. Powyższe postanowienie nie uchybia prawom Klientów, będących konsumentami, wynikających z właściwych przepisów prawa.
 3. Usunięcie konta Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem uregulowania przez Użytkownika wszelkich zobowiązań wobec Usługodawcy.
 4. Użytkownik, którego Konto zostało usunięte przez Admina ma prawo założyć kolejne Konto jedynie po uzyskaniu zgody Admina, wyrażonej na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. W przypadku otrzymania przez Admina urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zgromadzonych na Koncie Użytkownik w SERWISIE lub bezprawnych zachowaniach Użytkownika w SERWISIE, oraz w przypadku powzięcia przez Admina wątpliwości, co do zgodności treści z wymogami niniejszego Regulaminu, w szczególności co do prawdziwości lub aktualności treści opublikowanych przez Użytkownika w SERWISIE, oraz co do posiadania przez Użytkownika praw do treści zamieszczonych w SERWISIE, Admin ma prawo do podjęcia następujących czynności:
  • wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia z SERWISU nieprawdziwych treści bądź dokonania aktualizacji treści, pod rygorem odmowy zamieszczenia treści w SERWISIE, zablokowania dostępu do zamieszczonej w SERWISIE treści lub usunięcia treści z SERWISU;
   lub
  • wezwania Użytkownika do niezwłocznego przedstawienia Adminowi swojego stanowiska i ewentualnych dowodów legalności działania Użytkownika w SERWISIE, w związku z otrzymaniem przez Admina wiarygodnej wiadomości o bezprawności treści opublikowanych w SERWISIE, pod rygorem usunięcia treści z SERWISU;
   lub
  • odmowy zamieszczenia treści w SERWISIE, natychmiastowego zablokowania dostępu do zamieszczonej w SERWISIE treści lub usunięcia treści z SERWISU.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Admin wykonuje uprawnienia, o których mowa w ust. 5 powyżej, według własnego uznania, tzn. Admin nie ma obowiązku uprzedniego wezwania Użytkownika do określonych działań wobec odmowy zamieszczenia treści w SERWISIE, zablokowania dostępu do treści lub usunięcia treści z SERWISU.
 7. Admin niezwłocznie zawiadomi Użytkownika drogą emailową lub poprzez kontakt za pośrednictwem SERWISU o zamiarze zablokowania dostępu do treści lub usunięcia treści z SERWISU, w sytuacjach, o których mowa w ust. 6 powyżej.
 8. Konto zablokowane przez Admina może zostać ponownie aktywowane na pisemny wniosek Użytkownika zgłoszony drogą emailową. Z tytułu aktywacji Użytkownik jest zobowiązany do uprzedniego uiszczenia opłaty aktywacyjnej w wysokości 100 zł brutto (sto złotych).

X. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłoszenia Adminowi zakłóceń w funkcjonowaniu SERWISU oraz problemów, związanych ze świadczonymi usługami.
 2. Reklamacje składa się drogą elektroniczną na adres e-mail: info@wetea.pl lub pocztą na adres Usługodawcy.
 3. Składana reklamacja musi zawierać:
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci adresu zamieszkania oraz adresu e-mail lub numeru telefonu zgłaszającego reklamację;
  • dokładne wskazanie treści lub usługi, której dotyczy reklamacja;
  • dokładne wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, w tym w szczególności treści, które naruszają prawa zgłaszającego reklamację, wraz z wymienieniem sposobu i zakresu tego naruszenia lub problemu z działaniem usługi;
  • w razie możliwości, wskazanie i przedstawienie posiadanego przez zgłaszającego reklamację dowodu na zasadność reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Admina w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej zgłoszenia.
 5. Za reklamację nie uważa się sugestii zmian w zakresie świadczonych usług, w szczególności propozycji ulepszeń SERWISU.
 6. Admin ma prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub SERWISU. Ingerencja nie może jednak naruszać prywatności Użytkownika.

XI. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników SERWISU oraz osób trzecich, w tym w szczególności za wykorzystanie przez Użytkowników lub osoby trzecie dostępnych w SERWISIE danych innych Użytkowników lub osób trzecich niezgodnie z celem działania SERWISU, niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie SERWISU.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Głównego Inspektoratu Weterynarii i jednostek podległych oraz innych organów kontrolnych z tytułu poprawności dokumentów generowanych przez WETEA. Odpowiedzialność za prowadzenie prawidłowej dokumentacji wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa spoczywa na Kliencie.
 3. W zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji zakresu świadczonych usług, dostarczonych Użytkownikom narzędzi oraz sposobu działania SERWISU, w tym usunięcia wszelkich danych zgromadzonych w bazie, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do SERWISU oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z SERWISEM. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych powyżej czynności żadne roszczenia. O zakresie modyfikacji zakresu świadczonych usług, Usługodawca poinformuje Użytkowników nie później niż na 14 dni przed planowaną zmianą.
 4. W zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu SERWISU powstałe nie z winy Usługodawcy, w tym za usunięcie danych zapisanych na Kontach Klientów oraz za ewentualne szkody powstałe w wyniku tych zakłóceń. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z SERWISU w trakcie przerw technicznych, związanych z rozbudową lub wprowadzaniem zmian w funkcjach SERWISU.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie przez Użytkowników w SERWISIE jakichkolwiek treści. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który zamieścił daną treść.
 6. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodniej wiadomości o bezprawnym charakterze danych rozpowszechnianych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych lub usunięcia danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych lub ich usunięcia.

XII. Przepisy końcowe

 1. Regulamin oraz zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej SERWISU.
 2. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:
  • zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa
  • zmiany cennika
  • usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników
  • poprawa ochrony prywatności Użytkowników, w tym zmiany w polityce prywatności
  • zmiany technologiczne i funkcjonalne Serwisu, w tym dotyczące bezpieczeństwa
  • zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych
  • zmiany redakcyjne tekstu
 3. Jeżeli Usługodawca dokona zmiany Regulaminu, jest on zobligowany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Użytkowników. Powiadomienie następuje drogą elektroniczną (wysyłka wiadomości e-mail), oraz poprzez publikację tekstu jednolitego Regulaminu w SERWISIE.
 4. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na nowe postanowienia Regulaminu, jest on zobowiązany do rozwiązania umowy o korzystanie z SERWISU poprzez usunięcie Konta lub złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres info@wetea.pl. Organizator Wydarzeń, który nie wyraża zgody na nowe postanowienia Regulaminu winien wypowiedzieć zawartą z Usługodawcą Umowę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@wetea.pl. Wypowiedzenie jest skuteczne w przypadku doręczenia go Usługodawcy w terminie nie późniejszym, niż 14 dni od daty powiadomienia, o której mowa w ust. 3 powyżej.
 5. Umowy o świadczenie usług w SERWISIE zawarte pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą przed dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu podlegają nowej wersji Regulaminu, jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia go przez Admina o zmianie Regulaminu.
 6. Wszelkie spory wynikające w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Przedmiotowe postanowienie nie dotyczy Użytkowników będących konsumentami.