Zasady podstawowe

Administrator Danych przykłada ogromną wagę do dbałości o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych osobowych Użytkowników Serwisu WETEA oraz do ochrony i zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Z tego względu zasady zachowania poufności danych osobowych w Serwisie są udostępniane wszystkim zainteresowanym Użytkownikom.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych i technicznych

Administrator Danych wykorzystuje informacje, związane z ogólnymi zasadami funkcjonowania połączeń Internecie, zawarte w logach systemowych (np. adres IP) w celach technicznych, przykładowo związanych z administracją serwerem. Ponadto, adres IP może być wykorzystywany do zbierania ogólnych informacji statystycznych lub demograficznych.

Identyfikacja użytkownika i personalizowany dostęp do WETEA oparty jest o cookies. Do korzystania z pełnej funkcjonalności WETEA przez Użytkowników w trakcie każdej sesji konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja za pomocą loginu (adresu e-mail użytego w celu rejestracji) oraz hasła. Wyłączenie cookies w przeglądarce uniemożliwia aktywne korzystanie z WETEA.

Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z WETEA przez Użytkowników.

Dane wymagane podczas rejestracji konta

W toku rejestracji konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, e-mail i hasło.

Użytkownicy decydujący się na płatne korzystanie z WETEA zobowiązani są do podania danych, niezbędnych do wystawienia faktury VAT: imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu zamieszkania lub siedziby, numeru NIP oraz telefonu kontaktowego.

Dane osobowe i Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Użytkowników, jest Konfeo Macuk, Łapiński spółka jawna, z siedzibą przy ul. Cylkowskiego 11A/15, 81-465 Gdynia, NIP: 5862312651, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000650991.

Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Opiekunów, są Użytkownicy WETEA.

Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika, w szczególności dotyczy to danych Opiekunów.

Dane osobowe Użytkowników WETEA są przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w Regulaminie oraz niniejszym dokumencie.

Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Dane osobowe mogą być również wykorzystane do zapewnienia najwyższego standardu świadczonych usług i dla celów statystycznych.

W wypadku wyrażenia zgody przez Użytkowników na otrzymywanie od Administratora lub partnerów biznesowych Administratora informacji handlowej drogą elektroniczną, dane osobowe Użytkownika są również przetwarzane w celu przesłania przedmiotowych informacji.

Przechowywanie i ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy danych osobowych mają jedynie osoby posiadające specjalne upoważnienia nadane przez Administratora danych, bądź też podmioty z którymi Administrator danych na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania tych danych.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane i dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Uprawnienia te Użytkownik wykonuje zgłaszając odpowiednie żądanie drogą mailową Administratorowi danych – na adres info@wetea.pl. Użytkownik ma możliwość samodzielnego przeglądania i aktualizowania danych go dotyczących, po zalogowaniu się do WETEA. Aby zapobiec powtórnej rejestracji Użytkowników, których korzystanie z WETEA zakończono ze względu na niedozwolone korzystanie z serwisu, Administrator danych może na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji konta. Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

W przypadkach określonych w innych przepisach prawa, Administrator danych może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw osoby trzeciej. Dane udostępniane są na pisemny wniosek podmiotu mającego interes w uzyskaniu danych osobowych Użytkownika, jeżeli podmiot żądający udostępnienia danych w sposób wiarygodny uzasadni potrzebę udostępnienia danych osobowych, np. w wypadku, gdy zachodzi podejrzenie naruszenia praw osoby trzeciej.

Administrator danych może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika, a także na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych.

Administrator WETEA zastrzega sobie możliwość archiwizowania skierowanej do niego korespondencji od Użytkowników, która w niektórych przypadkach może być wykorzystana dla celów dowodowych.

Informacje wysyłane do Użytkownika

Administrator danych zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom wiadomości e-mail, zawierających powiadomienia o zmianach w WETEA, w szczególności przerwach technicznych w działaniu serwisu, zmianach w Regulaminie i innych informacjach, mających na celu zapewnienie najwyższego standardu świadczonych usług.

Globalne operacje i transmisja danych

Nasze usługi przekraczają granice krajów. Zaprojektowaliśmy je z myślą o tym, aby wspierać Użytkowników w ich przedsięwzięciach bez względu na lokalizację. Aby zapewnić bezpieczeństwo i wysoką jakość działania WETEA działamy globalnie. W tym celu korzystamy z usług dostawców na całym świecie.

Informacje zapisane w WETEA są umieszczone na serwerach znajdujących się w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, natomiast mogą być również przenoszone (np. w celu archiwizacji kopii zapasowej danych) poza granice Unii Europejskiej, w tym za pośrednictwem naszych dostawców usług. W niektórych z tych krajów, prawa dotyczące ochrony danych osobowych uczestników wydarzeń mogą różnić się od przepisów obowiązujących w kraju, w którym mieszkają.